PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 24 juni 2016 17:32

CD&V blij met zonneplan, maar werk is nog niet af.

De Europese doelstelling rond hernieuwbare energie waarmaken tegen 2020 is één van de prioriteiten van deze Vlaamse Regering. Inzetten op de productie van elektriciteit met behulp van de zon is belangrijk om die ambitie waar te maken. Daarom heeft de Vlaamse Regering een zonneplan gemaakt dat vandaag is goedgekeurd. CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne: “Dit is een belangrijke stap, maar we zijn er nog lang niet. Een concept is één ding, de uitrol een ander. En met zonne-energie alleen komen we er, zelfs met dit plan, natuurlijk niet.”

 

Sinds het begin van de legislatuur vroeg CD&V verschillende keren om de opmaak van een plan en een campagne om zonne-energie terug in een positief daglicht te plaatsen. De minister van energie heeft daar nu werk van gemaakt. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2020 over een totale productiecapaciteit van 3157 MW aan PV-installaties te beschikken, dat is 237 MW meer dan vandaag. Daartoe zijn ongeveer 350 hectare zonnepanelen nodig.

Het eerste punt van het zonneplan is de zonnekaart. Die moet voor elke woning in Vlaanderen aangeven of het dak geschikt is om er zonnepanelen op te leggen.

Bothuyne verduidelijkt: “Aan onze vraag om een zonneplan op te maken, koppelden we elke keer opnieuw het voorstel van een zonnekaart van Vlaanderen. Met behulp van die zonnekaart kunnen  gezinnen nagaan of het dak van hun woning al dan niet geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hellingsgraad van het dak, de oriëntatie ervan en eventuele schaduw van omliggende ‘hindernissen’. De zonnekaart kan gezinnen dus heel waardevolle informatie geven om al dan niet voor zonne-energie te kiezen. Op die manier nemen we drempels weg om in een PV-installatie te investeren.”

Een gezin kan haar investering in een PV-installatie zonder subsidies terug verdienen en er zelfs winst mee maken. Toch is het niet voor iedereen evident om de startinvestering te doen.

De provincies deden de voorbije jaren hun duit in het zakje door de organisatie van groepsaankopen. Maar ook dat volstaat natuurlijk niet om de ambitieuze doelstelling van het zonneplan te halen.  Daarom besloot de Vlaamse Regering om de energielening aan te passen en uit te breiden.

Bothuyne licht toe: “Het te ontlenen bedrag wordt verhoogd naar 15.000 euro. Iedereen die het sociaal tarief voor gas en elektriciteit geniet, kan lenen aan 0% en moet de lening maar terugbetalen over een termijn van 10 jaar in plaats van de huidige termijn van 5 jaar. De andere gezinnen kunnen lenen aan 2% en moeten de lening afbetalen over een periode van 8 jaar.”

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 24 juni 2016 17:31

Aanleg nieuwe Melkerijstraat start op 4 juli 2016

In Kruishoutem starten op maandag 4 juli de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Melkerijstraat. Deze nieuwe straat, met een totale lengte van ongeveer 330 meter, zal de verbinding vormen tussen het containerpark aan de Sint-Elooiskeer en de Pastorijstraat.

Deze weg gaat gepaard met een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een breed voet- en fietspad langs de rijweg. De bestaande wandel- en fietsverbinding daar wordt bovendien vervangen door een nieuw pad dat via de Kerkhofweg langs de weides en velden tot aan de Sint-Elooiskeer wordt gebracht. Zo kunnen de vele wandelaars en fietsers blijven genieten van het zicht op het kasteel van Kruishoutem en het omliggende groen. In dezelfde opdracht wordt ook een waterbuffer aangelegd.

De Melkerijstraat zal zorgen voor een goede ontsluiting van het bedrijf MIK, bekend van de Pur Natur zuivelproducten en het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum op de hoek van de Melkerijstraat en de Kerkhofweg. Daarnaast zal deze nieuwe weg een veilige ontsluiting bieden voor de bewoners van de Sint-Elooiskeer, zowel met de auto, te voet als met de fiets. Langs de Melkerijstraat zal het gemeentebestuur ook een stapelplaats inrichten voor de eigen technische dienst. Deze stapelplaats voor kasseien, bouwmaterialen e.d. zal degelijk worden afgesloten en met een groenscherm ingericht worden.

Om het verkeer goed te organiseren zal de Melkerijstraat, de Pastorijstraat en de Kerkhofweg in de toekomst als eenrichtingsverkeer georganiseerd worden. Verkeer komende van de Sint-Elooiskeer kan dus richting centrum rijden via de Melkerijstraat en de Kerkhofweg. Verkeer komende van de Markt zal via de Pastorijstraat en de Kerkhofweg in de Hoogstraat uitkomen. Zo zal een veilige situatie ontstaan voor alle weggebruikers waarbij conflicterend verkeer vermeden wordt.

De werken starten op 4 juli om zo aan te sluiten bij de werken in de Kerkhofweg die passen in de grootschalige heraanleg van het Kruishoutemse centrum. De werken aan de Melkerijstraat moeten voor het jaareinde afgerond zijn en zullen geen noemenswaardige verkeershinder veroorzaken. De werken zijn gegund aan de Kruishoutemse aannemer Vindevogel NV voor een bedrag van 296.961,75 euro, exclusief BTW. Iets meer dan de helft daarvan wordt door rioolbeheerder Farys gefinancierd. Het Kruishoutemse gemeentebestuur betaalt nog 142.782,3 euro.

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
dinsdag 21 juni 2016 16:12

CD&V wil versoepeling taaldecreet voor facturen exportbedrijven.

 

CD&V wil het Vlaamse taaldecreet versoepelen zodat exporterende bedrijven in de toekomst hun facturen in een Europese taal naar keuze kunnen opmaken en versturen. Deze aanpassing dringt zich op na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne die hier eerder al parlementaire vragen over stelde aan de ministers Bourgeois en Muyters.

Al sedert 40 jaar regelt het Vlaamse Taaldecreet de betrekkingen tussen werkgevers en haar werknemers/klanten. In 2014 werd deze wetgeving al gewijzigd naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie. Tot dan dienden bedrijven hun arbeidsovereenkomsten steeds enkel in het Nederlands op te stellen, wat echter een drempel vormt voor het Europese principe van het vrije verkeer van werknemers. Vanaf dan konden werknemers vragen om de overeenkomst op te stellen in een tweede officiële EU-taal naar keuze die voor hen verstaanbaar is. Het Nederlandstalige document bleef echter steeds vereist én bij betwisting het enige rechtsgeldige.

Intussen zijn we 2 jaar later en vandaag ook een nieuw arrest van het Hof van Justitie omtrent ons taaldecreet rijker. Ditmaal heeft het arrest betrekking op de facturatie vanwege Vlaamse bedrijven t.a.v. buitenlandse klanten. Ook hier wordt volgens het Hof een fundamenteel beginsel van de EU geschaad, met name dat van vrijheid van goederen en diensten.

CD&V stelt voor dat het taaldecreet opnieuw snel aangepast wordt. “We wensen hierin verder te gaan dan bij de vorige wijziging”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne. Waar bij de vorige wijziging, die betrekking had op arbeidsovereenkomsten, nog een optie werd aangeboden om een tweede contract op te stellen in een andere taal, wil CD&V bij facturatie streven naar één taal die door beide partijen wordt overeengekomen. Bothuyne: “CD&V wil dus dat facturen in een Europese taal naar keuze kunnen worden opgesteld. Een Nederlandstalige versie is, wat ons betreft niet nodig. Dit vermijdt onnodige kosten, is efficiënter en vermijdt ook rechtsonzekerheid.”

Er zijn vele tienduizenden bedrijven en zelfstandigen die aan export doen. In 2015 waren er zelfs 18.203 Vlaamse bedrijven die voor meer dan 1 miljoen export lieten noteren. Dat alles is goed voor honderdduizenden facturen per jaar. Bothuyne: “Met een snelle versoepeling van het taaldecreet kunnen we de kosten voor deze bedrijven en ondernemers laten dalen en voor meer rechtszekerheid zorgen.”

 

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 15 juni 2016 15:16

Aanbesteding werken inbreidingsgebied opgestart

Maandag 13 juni 2016 keurde de gemeenteraad de aanbesteding goed voor de werken aan de publieke ruimte in het inbreidingsgebied in het centrum van Kruishoutem, vlak achter het gemeentehuis. In deze ruim 2 hectare grote zone worden straks 85 woningen en appartementen gerealiseerd.

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van riolering en weginfrastructuur wordt nu opgestart. Eerder was al bekend gemaakt dat deze straat de naam, ‘René Dhuyvetterstraat’ zal krijgen, naar de ereburger en gewezen gemeentesecretaris. Afhankelijk van de planning van de aan te stellen aannemer worden de effectieve werken nog dit najaar opgestart.

De werken worden geraamd op 837.906 euro, exclusief BTW. Slechts 17%, of 140.640 euro is rechtstreeks ten laste van het gemeentebestuur. Bijna de helft, 413.738 euro (49,4%), wordt gefinancierd door rioolbeheerder Farys-TMVW. De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) zorgt voor een subsidie van 34% (279.530 euro). Deze subsidie wordt toegekend omdat bijna 1/3 de van de te realiseren woningen en appartementen sociale huur- of koopwoningen zijn. De VMSW zal ook de aanbestedingsprocedure administratief voor zijn rekening nemen.

Het gemeentebestuur hoopt uiteraard dat deze aanbesteding vlot kan verlopen zodat de werken snel kunnen beginnen. Ambitie is om in de eerste helft van 2017 met de bouw van de eerste woningen en appartementen van start te gaan. Pas na de bouw van de woningen zal het openbaar domein afgewerkt worden met bijvoorbeeld voetpaden enz.

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 03 juni 2016 12:07

Energielening uitbreiden en versterken om investeringen in groene energie aan te moedigen

 

De energie- en klimaatuitdaging voor Vlaanderen is groot. Minder energie verbruiken en meer groene energie produceren is de boodschap. De overheid moet reguleren, normeren en ondersteunen om dit doel te bereiken. Premies voor energiebesparende maatregelen kunnen belangrijk zijn, maar ook inzake financiering is er een opdracht voor de Vlaamse overheid. De nieuwe minister van energie riep eerder al op massaal te investeren in zonnepanelen. Maar niet iedereen heeft daartoe de nodige financiële middelen zomaar voor handen. CD&V stelt daarom voor om de Vlaamse energielening uit te breiden en te versterken. Hieronder leest u alles over onze voorstellen.

 

CD&V-voorstellen i.v.m. de energielening:

  • Energielening uitbreiden en flexibeler maken

Het bedrag dat een gezin kan lenen via de energielening moet worden opgetrokken, tot bijvoorbeeld 50.000 euro. Vlaanderen voorziet hiervoor de nodige middelen in haar begroting of stelt zich borg voor kapitaal uit de private financiële markt. Naar het voorbeeld van de DuwolimPLUS-lening in Limburg, waar via het SALK elk gezin 30000 euro extra kan lenen, moet het daarbij mogelijk zijn om een gedeelte van het geleende bedrag aan te wenden voor niet-energie-gerelateerde werken. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om een dak te isoleren als het volledige dak maar in een bedenkelijke staat is. Dan kunnen beter beide werken gecombineerd worden.

De terugbetalingstermijn voor de energielening wordt best opgetrokken tot maximum 10 jaar. Rekening houdende met het inkomen van de gezinnen moet ook flexibel omgesprongen kunnen worden met de terugbetalingstermijn. Zo moet het mogelijk zijn om een gezin in de eerste jaren na het afsluiten van de lening (gedeeltelijk) vrij te stellen van het terugbetalen ervan om zo financieel op adem kunnen komen.

  • Energielening ook voor scholen, lokale besturen, vzw’s en verenigingen, welzijnsinstellingen en KMO’s.

Minister Tommelein wil iedereen oproepen te investeren in groene energie, via zonnepanelen of andere energiebronnen. CD&V wil dat iedereen daar ook de middelen toe krijgt. Daarom willen we de energielening ook uitbreiden naar scholen, lokale besturen, vzw’s en verenigingen, welzijnsinstellingen en KMO’s. Nu hebben zij in hun financiële planning vaak geen middelen voorzien voor deze investeringen. Met de Vlaamse energielening kan Vlaanderen de oproep om te investeren in energiebesparing en groene energie onderbouwen en zorgen voor de nodige financiële middelen. De opbrengst van deze investeringen, een goedkopere energiefactuur, kan zorgen voor de terugbetaling van de lening. Zo kunnen we echt een versnelling van de investeringen bewerkstelligen.

  • Energielening koppelen aan begeleiding en advies

Via een samenwerking tussen de netbeheerders, de Vlaamse energiehuizen en de adviescentra voor duurzaam bouwen (in elke provincie actief), moeten begeleiders aan de slag die bouwheren begeleiden en adviseren voor de voorbereiding en uitvoering van hun energierenovatie. Doel moet zijn om objectieve informatie te geven, gezinnen en andere investeerders te begeleiden bij de aanvraag van hun energielening en premies en ook bij de aanbesteding van de werken hen bij te staan. Zo kunnen we investeringen in energiezuinigheid en groene energie zonder zorgen laten gebeuren.

  • Verlaag de rente voor Energieleningen

De rentes staan historisch laag: de intrestvoet van 2% voor de energielening is vastgelegd in andere tijden, met hogere inflatie, maar ook met hogere rentes. CD&V stelt voor de rente te verlagen van 2% naar 1%. De financiële markten zijn geëvolueerd, ook de Vlaamse energielening moet evolueren om aantrekkelijk te zijn. Voor kwetsbare gezinnen, maar ook voor lokale besturen, vzw’s en verenigingen, scholen en welzijnsinstellingen stellen we voor renteloze leningen toe te staan.

Laatst aangepast op vrijdag 03 juni 2016 14:27
 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 1 van 41

Robrecht op Twitter

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

Naam:

Email:

FotoAlbum


Links

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


RSS Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.