PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
woensdag 20 juli 2016 08:17

De klimaatkoers: Vlaanderen naar de kopgroep?

Iets meer dan een half jaar geleden werden in Parijswereldwijde bindende klimaatafspraken gemaakt. Europa heeft zich ertoe verbonden tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40% reduceren ten opzichte van 1990. Dit voor elkaar krijgen belooft geen sinecure te worden en zal inspanningen vragen van ons allemaal: individuele burgers, overheid, bedrijven, energiesector, transportsector, gebouwen en landbouw. 

Vorig jaar werden al voorstellen op tafel gelegd om minder CO2 uit te stoten in de elektriciteitssector en de industrie. Cruciaal is de hervorming van ETS, het emissiehandelssysteem - de besprekingen daarvan beginnen stilaan op kruissnelheid te geraken. Van de industrie worden in de komen jaren grote inspanningen verwacht om de uitstoot terug te dringen. 

Morgen (woensdag) maakt de Europese Commissie bekend hoe de lidstaten de inspanningen onderling moeten verdelen voor de uitstoot van o.m. gebouwen, transport en landbouw (non-ETS) tegen 2030.

Elke lidstaat zal daarbij een verplichte reductiedoelstelling meekrijgen, rekening houdend met het BBP en met wat er voor elke lidstaat technisch haalbaar is. Daarnaast legt de Commissie een nieuw beleidsdocument op tafel over klimaatvriendelijk transport. 

Het is belangrijk dat we grotere inspanningen leveren om onze gebouwen en transport klimaatvriendelijker te maken. We mogen de druk niet eenzijdig op de schouders van onze industrie leggen als we onze bedrijven niet willen wegjagen naar werelddelen met minder strenge klimaatwetgeving.

Nu de Europese blauwdruk op tafel ligt, mag Vlaanderen geen tijd verliezen. We moeten vanaf vandaag concrete, kostenefficiënte, maatregelen beginnen uittekenen om de klimaatdoelstellingen te halen en vastleggen welke concrete inspanningen de betrokken sectoren moeten doen. Tegen januari 2017 moet er een nieuw intra-Belgisch klimaatakkoord zijn, met een verdeelsleutel voor de drie gewesten. 

Geen Echternach bis

De Commissie zal naar alle waarschijnlijkheid eisen dat België een CO2-reductie van 35% realiseert tegen 2030, een bijzonder scherpe doelstelling. Maar een processie van Echternach, een ware lijdensweg zoals bij het vorige intra-Belgische akkoord, is niet voor herhaling vatbaar. We mogen niet opnieuw de risée van onze wereldwijde klimaatpartners zijn. Vandaag start een race tegen de tijd, een klimaatkoers.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
maandag 18 juli 2016 07:23

Kruishoutemse sportkampen groot succes

Niet minder dan 404 kleuters en jongeren zullen zich in juli en augustus uitleven in de Kruishoutemse sportkampen. Schepen voor sport Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Voorgaande jaren waren telkens een succes en elk jaar schrijven ouders hun kroost steeds vroeger in om zeker een plaatsje te bemachtigen. Dit bewijst dat onze sportkampen worden geapprecieerd door de Kruishoutemse kinderen en hun ouders.’

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst Kruishoutem uitdagende sportkampen voor kleuters en jongeren. Samen met hun leeftijdsgenoten krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met een brede waaier van sportieve activiteiten. Tijdens de kleutersportkampen kunnen de allerkleinsten kruipen, rollen, springen, gooien, vangen, leren fietsen, ... Het aanbod voor de omnisportkampen bestaat uit balsporten, trampolinespringen, toestelturnen, unihock, zwemmen, … De fiets en avonturenweek zoekt het iets avontuurlijker met sporten als muurklimmen, vlottenbouw, mountainbike, touwenparcours, survival, kano & kajak,…

De sportkampen zijn ook dit jaar een groot succes. Elk sportkamp dat de Sportdienst zelf organiseert is deze vakantie volzet. Om tegemoet te komen aan de grote vraag werd de capaciteit voor enkele sportkampen zelfs opgetrokken.

Tijdens de eerste twee weken van juli komen er in totaal 78 kleuters en 126 deelnemers voor het omnisport- en fietskamp naar de sporthal van Kruishoutem afgezakt.

In de laatste weken van augustus was er een omnisportkamp waar 99 jongeren aan deelnamen. Niet minder dan 72 kleuters waren te gast op het sportkamp. De fiets en avonturenweek trok 29 deelnemers.

Schepen Bothuyne: ‘Schitterend dat kinderen zich zo kunnen uitleven in Kruishoutem. Door de vernieuwing van onze sporthal worden alle deelnemers op een professionele manier ontvangen en kunnen er zo de sport van hun keuze beoefenen. Want bewegen is gezond!’ 

 

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zaterdag 09 juli 2016 12:02

CD&V positief over energie-ambities minister Tommelein, nu werk maken van beleid!

 

CD&V is blij met dat minister Tommelein aan de slag is gegaan met onze oproep om een becijferd energieplan te maken na het afkeuren van de biomassacentrale van BEE in Gent. CD&V is vragende partij voor zoveel mogelijk zo goedkoop en efficiënt mogelijk geproduceerde groene energie. Die geproduceerde energie moet tegelijk ook maximaal afgestemd zijn op het verbruik.

Voor CD&V is dit echter nog geen echt energieplan. Het formuleren van een aantal ambitieuze doelstellingen moet nu onderbouwd zijn door concrete beleidsvoorstellen en ook de impact voor de energieconsumenten, investeerders, netbeheerders en andere betrokkenen moet goed doorgerekend worden.

Dit plan is nog niet overlegd met de sector of op haalbaarheid getoetst, het stelt voorlopig enkel mogelijke einddoelen. Dit proces begint nu pas. De nota kan een goede basis vormen voor dit overleg. CD&V wil dat minister Tommelein werk maakt van een ruim draagvlak, in de sector en daarbuiten, voor zijn energie-ambities. Want alleen zo kunnen we die ook realiseren.

In de nota van de minister worden een aantal optimistische aannames gedaan, bijvoorbeeld over het voortbestaan van alle biogascentrales, de biomassacentrale van Langerlo, enz. Deze aannames moeten nu snel onderbouwd worden. CD&V vaagt ook dat de minister het scenario laat onderzoeken waarin de biomassacentrale van Langerlo er alsnog niet komt.

Minister Tommelein rekent duidelijk op meer zonne- en windenergie. Ook hier zijn nog heeel wat beleidsbeslissingen nodig om deze ambities waar te maken. De minister van omgeving heeft inzake windenergie al belangrijke beslissingen genomen met een duidelijk Vlarem-kader en de invoering van de omgevingsvergunning. Maar andere aspecten van de ‘fast lane’ zijn nog niet gerealiseerd. Een forse verhoging van de ambities inzake wind zonder dat de restricties door luchtvaart en defensie worden versoepeld is risicovol. Daarom moet minister Tommelein snel met zijn bevoegde federale collega’s aan tafel. CD&V heeft hier in het parlement al meermaals op aangedrongen.

De steile ambities inzake zonne-energie moeten ondersteund worden met een duidelijk beleidskader rond slimme netten en meters. Ook de rol en toekomst van de terugdraaiende teller moet daarbij uitgeklaard worden. Het is alvast positief dat de regering de CD&V-voorstellen voor een versterking en uitbreiding van de Vlaamse energielening wil realiseren. Zo kunnen we gezinnen, verenigingen en scholen de nodige middelen geven om te investeren in groene energie en energiebesparing.

Pas als de doelstellingen ook onderbouwd zijn met een duidelijke visie, draagvlak bij de sector en de maatschappij en de nodige beleidsmaatregelen kunnen we spreken van een degelijk onderbouwd en becijferd energieplan. Dit moet voor CD&V uiterlijk tegen dit najaar afgerond zijn.

Maar meer is nodig. Dit plan stopt in 2020. Wat na 2020? Een interfederaal energiepact is nodig. Net vandaag wordt de sluiting van een gascentrale aangekondigd door Electrabel. Vorige week kondigde Luminus al de sluiting aan van 3 andere gascentrales. Gascentrales zijn noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid te verzekeren met een groeiend aandeel hernieuwbare energie (zon en wind zijn er niet altijd). Er moet dringend aan tafel gezeten worden door de deelstaten met de federale overheid om hier een kader voor te creëren die de groei van hernieuwbare energie laat samen gaan met de principes van betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid. Ook de voorbereiding van de kernuitstap (voorzien in 2022-2025) moet nu snel gebeuren en kan enkel door een gecoördineerd beleid tussen de diverse bevoegde niveaus.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
zondag 03 juli 2016 19:42

Opleiding Nederlands bij VDAB schiet tekort

De werkloosheid daalt en dat al verschillende maanden. Eind mei waren 213 076 werkzoekenden bij VDAB ingeschreven, een daling met 3,2% in vergelijking met het jaar ervoor. 27,6% van alle werkzoekenden goed voor 58 885 mensen zijn van allochtone origine. En de werkloosheid daalt niet in deze groep, maar stijgt, met 2,3%. Alarmerende cijfers. Taalachterstand vormt een belangrijke hinderpaal voor velen onder hen, allicht de belangrijkste. VDAB organiseert daarom taalopleidingen, meestal geïntegreerd in beroepsopleidingen. Het succes blijft echter achterwege.

Hoe belangrijk de taal ook is, VDAB voorziet steeds minder taalopleidingen. Op 3 jaar tijd is het aantal opleidingen Nederlands bijna gehalveerd.

In 2012 richtte VDAB nog zowat 12.000 opleidingen Nederlands in. In 2013 zakte dat naar 9.407 om in 2014 te dalen naar 7.481 taalopleidingen. In 2015 werd het nog erger met slechts 6.653 taalopleidingen.

Ook al stelt VDAB dat een aantal opleidingsacties nu anders geregistreerd worden, is de tendens duidelijk dalend. Want naast de klassikale taalopleidingen dalen ook de opleidingen Nederlands op de Werkvloer en de IBO met Taalondersteuning.

En dit terwijl de nood nooit groter was.

Bothuyne: ‘Er is nood aan een inhaaloperatie. Minister Muyters zou ervoor moeten zorgen dat elke werkzoekende die het Nederlands niet voldoende machtig is, onmiddellijk een taalopleiding krijgt aangeboden. Alleen dan kunnen we verwachten dat deze werkzoekenden ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Bedrijven werven terug meer mensen aan. We kunnen het ons niet veroorloven talent verloren te laten gaan. En zonder elementaire kennis van het Nederlands zijn allochtone werkzoekenden ’

Een tweede probleem is dat ook de slaagcijfers niet goed evolueren. In 2012 slaagde 75,8% van de betrokken werkzoekenden in hun opleiding Nederlands. In 2013 zakten de slaagcijfers naar 70,7%. In 2014 werd dat 67% en ook in 2015 slaagden slechts 2 op de 3 in hun taalopleiding.

Bothuyne: ‘Het is goed dat VDAB de lat hoog legt. Maar als 1 op de 3 van de betrokken werkzoekenden in hun opleidingstraject Nederlands faalt, zijn zij zeker een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt. Ook hier is dus werk aan de winkel.’

In het Vlaams regeerakkoord is, op vraag van CD&V, een versterking van de taalopleidingen bij VDAB voorzien. Alle anderstalige werkzoekenden moeten gescreend worden en op basis hiervan een taalopleiding aangeboden krijgen.

Robrecht Bothuyne: “Het is tijd dat minister Muyters en de VDAB hier werk van maken. Het aantal opleidingen Nederlands, de slaagcijfers en de kansen op een job na zo’n opleiding moeten omhoog. Dat kan door de taalopleidingen nog meer dan vandaag te combineren met beroepsopleidingen en/of kwaliteitsvolle stages. Daarom is het ook jammer dat ook de taalopleidingen op de werkvloer in dalende lijn zijn. Dit jaar verwachten we ook heel wat erkende vluchtelingen die zich zullen inschrijven bij VDAB. Een reden te meer dus om te investeren in de nodige taalopleidingen.”

In het verleden bleek al dat ook mensen die slagen in hun taalopleiding moeilijk effectief een duurzame job vonden. Slechts 40% had werk 6 maanden na de opleiding. Ook hier is dus nog werk aan de winkel.

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Robrecht Bothuyne   
vrijdag 24 juni 2016 17:32

CD&V blij met zonneplan, maar werk is nog niet af.

De Europese doelstelling rond hernieuwbare energie waarmaken tegen 2020 is één van de prioriteiten van deze Vlaamse Regering. Inzetten op de productie van elektriciteit met behulp van de zon is belangrijk om die ambitie waar te maken. Daarom heeft de Vlaamse Regering een zonneplan gemaakt dat vandaag is goedgekeurd. CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne: “Dit is een belangrijke stap, maar we zijn er nog lang niet. Een concept is één ding, de uitrol een ander. En met zonne-energie alleen komen we er, zelfs met dit plan, natuurlijk niet.”

 

Sinds het begin van de legislatuur vroeg CD&V verschillende keren om de opmaak van een plan en een campagne om zonne-energie terug in een positief daglicht te plaatsen. De minister van energie heeft daar nu werk van gemaakt. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2020 over een totale productiecapaciteit van 3157 MW aan PV-installaties te beschikken, dat is 237 MW meer dan vandaag. Daartoe zijn ongeveer 350 hectare zonnepanelen nodig.

Het eerste punt van het zonneplan is de zonnekaart. Die moet voor elke woning in Vlaanderen aangeven of het dak geschikt is om er zonnepanelen op te leggen.

Bothuyne verduidelijkt: “Aan onze vraag om een zonneplan op te maken, koppelden we elke keer opnieuw het voorstel van een zonnekaart van Vlaanderen. Met behulp van die zonnekaart kunnen  gezinnen nagaan of het dak van hun woning al dan niet geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hellingsgraad van het dak, de oriëntatie ervan en eventuele schaduw van omliggende ‘hindernissen’. De zonnekaart kan gezinnen dus heel waardevolle informatie geven om al dan niet voor zonne-energie te kiezen. Op die manier nemen we drempels weg om in een PV-installatie te investeren.”

Een gezin kan haar investering in een PV-installatie zonder subsidies terug verdienen en er zelfs winst mee maken. Toch is het niet voor iedereen evident om de startinvestering te doen.

De provincies deden de voorbije jaren hun duit in het zakje door de organisatie van groepsaankopen. Maar ook dat volstaat natuurlijk niet om de ambitieuze doelstelling van het zonneplan te halen.  Daarom besloot de Vlaamse Regering om de energielening aan te passen en uit te breiden.

Bothuyne licht toe: “Het te ontlenen bedrag wordt verhoogd naar 15.000 euro. Iedereen die het sociaal tarief voor gas en elektriciteit geniet, kan lenen aan 0% en moet de lening maar terugbetalen over een termijn van 10 jaar in plaats van de huidige termijn van 5 jaar. De andere gezinnen kunnen lenen aan 2% en moeten de lening afbetalen over een periode van 8 jaar.”

Lees meer...
 
« StartVorige12345678910VolgendeEinde »

Pagina 1 van 41

Robrecht op Twitter

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

Naam:

Email:

FotoAlbum


Links

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


RSS Powered by Joomla! Valid XHTML and CSS.